Yêu cầu đầu vào

Bạn có thể tham khảo tư vấn ứng dụng cụ thể của các trường Đại học Singapore của chúng tôi về các yêu cầu đầu vào. Nếu bạn không chắc chắn về việc bằng cấp học thuật của bạn có đáp ứng các yêu cầu đầu vào đại học Singapore hay không, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.